Frame Door (ประตูบานเฟรม)

        ประตูบานเฟรม (Frame Door)  เป็นประตูที่ประกอบด้วยเฟรมของอลูมิเนียม และกระจกประกอบเข้าด้วยกันจนเป็นประตูหนึ่งบาน โดยขั้นตอนในการสั่งทำประตูบานเฟรมนั้นมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

1. เลือกรูปแบบและการทำงานของประตู

1.1 รูปแบบ
โดยรูปแบบของประตูจะมีอยู่ 2 รูปแบบ ดังนี้

1.1.1 ประตูบานเดี่ยว คือ ประตูที่มีทางประตูสำหรับเข้าออกเพียงทางเดียวด้วยประตูเพียงบานเดียว โดยลักษณะจะเป็นประตู 1 บานสำหรับเข้าออก
1.1.2 ประตูบานคู่ คือ ประตูที่มีทางประตูสำหรับเข้าออกสองทาง จึงเพียงพอต่อการเดินสวนทางกันได้ โดยลักษณะจะเป็นประตู 2 บานสำหรับเข้าออก

ประตูบานเดี่ยว
ประตูบานคู่

1.2 การทำงาน
โดยลักษณะการทำงานของบานประตูนั้นจะมีอยู่ทั้งหมด  5 ลักษณะ ดังนี้

Credit. ภาพจาก https://www.wazzadu.com

2. เลือกชนิดของบานเฟรม

2.1 กระจกบานเฟรมครึ่งบาน

2.1.1 อลูมิเนียมลายเรียบ

2.1.2 อลูมิเนียมลายลูกฟูก

2.2 กระจกบานเฟรมเต็มบาน

3. เลือกขนาด ความหนาและสีของเฟรมอลูมิเนียม

3.1 ขนาดของอลูมิเนียม
– 1.6 นิ้ว x 1.6 นิ้ว
– 1.6 นิ้ว x 4.0 นิ้ว

3.2 ความหนาของเฟรมอลูมิเนียม
– ความหนา 1.2 มิลลิเมตร
– ความหนา 1.5 มิลลิเมตร

3.3 สีของเฟรมอลูมิเนียม

หมายเหตุ ถ้าลูกค้าเลือก สีตามรหัสสี ทางลูกค้าต้องแจ้งรหัสสีให้กับทางเรา

4. เลือกประเภทและขนาดของกระจก

4.1 กระจกใส ขนาดที่มี 6, 8, 10 มิลลิเมตร

4.2 กระจกเทมเปอร์ ขนาดที่มี 6, 8, 10, 12 มิลลิเมตร

4.3 กระจกอินซูเลท ขนาดที่มี 6, 8, 10, 12 มิลลิเมตร

4.4 กระจกแบบอื่นๆ

กระจกลามิเนต

กระจกเงาและลวดลายพิเศษ