Tel : 083-873-7370 | LINE ID : @armcorp

Glass (กระจก)

ประเภทและขนาดของกระจก

กระจกใส ขนาดที่มี 6, 8, 10 มิลลิเมตร

กระจกเทมเปอร์ ขนาดที่มี 6, 8, 10, 12 มิลลิเมตร

กระจกอินซูเลท ขนาดที่มี 6, 8, 10, 12 มิลลิเมตร

กระจกแบบอื่นๆ

กระจกลามิเนต

กระจกเงาและลวดลายพิเศษ